1. Door deel te nemen aan het Frequent Flyer-programma Flypass van Air Malta, gaat elke Flypass-deelnemer volledig en onvoorwaardelijk akkoord met, en accepteert deze Algemene voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden en de relatie tussen Air Malta (een bedrijf geregistreerd in Malta - C-2685) en elke Air Malta Flypass-deelnemer worden beheerst door het Maltees recht. Alle geschillen, onenigheden of claims die voortvloeien uit, of betrekking hebben op, deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van Malta.
   
 2. Elke persoon van 18 jaar en ouder kan deelnemen aan Air Malta Flypass.
   
 3. Bedrijven of andere rechtspersonen kunnen niet deelnemen.
   
 4. Passagiers die willen deelnemen aan de Air Malta Flypass, moeten een ingevuld inschrijvingsformulier indienen bij Air Malta, waarvan de ontvangst wordt bevestigd, waarin zij aangeven akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden zoals die hier worden beschreven.
   
 5. Wanneer de kaarthouder 10.000 KMiles heeft gespaard binnen 12 kalendermaanden (jan-dec) via geplande vluchten van Air Malta, krijgt deze een Flypass Permanent-kaart. De voordelen van de Flypass Permanent-kaart zijn geldig zolang de Flypass-account geopend blijft.
   
 6. KMiles komen te vervallen. Gespaarde punten die niet binnen 24 maanden worden opgebruikt (na datum van vlucht, bonus of Partner KMiles), zullen tegen het einde van dat kwartaal komen te vervallen (bijvoorbeeld: miles die in augustus vervallen, zullen in september van dat jaar daadwerkelijk komen te vervallen). Punten van Permanent- of Diamond-kaarthouders zullen nooit vervallen. Om te controleren of uw KMiles op het punt staan te vervallen, kunt u inloggen op uw Flypass-account of contact opnemen met Flypass op telefoonnummer +356 2299 9660. U bent zelf verantwoordelijk voor het controleren van de vervaldatum van uw KMiles.
   
 7. Geldigheid Flypass account.  Indien een lid niet minstens 1 KMile opbouwt gedurende een periode van 2 jaar na de laatste activiteit op de Flypass account, dan wordt het account gesloten en alle eventuele niet verzilverde KMiles komen automatisch te vervallen. AirMalta behoudt zich het recht voor het account te sluiten en eventuele opgespaarde KMiles ongeldig te maken indien een lid gedurende een periode van vierentwintig (24) maanden niet met AirMalta of met een van de Program Partners gevlogen heeft. Deze geldigheidsregel is van toepassing op alle Flypass leden; inclusief Temporary, Permanent, Permanent Plus en Diamond Flypass account leden.Een eerder gesloten Flypass account kan onder de volgende voorwaarden opnieuw geactiveerd worden: (i) het account wordt geheractiveerd als “Temporary” account; (ii) er worden geen bonus KMiles toegekend; en (iii) geen enkel Flypass lidmaatschapsniveau als Permanent, Permanent Plus of Diamond worden niet hernieuwd als de Flypass account geheractiveerd is.

 8. Voordat de deelnemer een Air Malta Flypass-kaart ontvangt, kan hij de tijdelijke kaart gebruiken om direct te beginnen met het sparen van KMiles. Elke tijdelijke kaart die wordt verstrekt, is uitsluitend bedoeld voor het sparen van KMiles en geeft de houder geen recht om de beschikbare services en voordelen van het Flypass-programma te gebruiken.
   
 9. Een persoon mag slechts één tijdelijke kaart tegelijk gebruiken. De Air Malta Flypass Unit moet direct op de hoogte worden gesteld als de kaarthouder de tijdelijke kaart verliest. Tenzij Air Malta heeft toegezegd dat zij een nieuwe tijdelijke kaart verstrekt, zijn de punten die zijn gespaard op de eerste geregistreerde tijdelijke kaart, de enige geldige KMiles.
   
 10. De kaarthouder moet het incheckpersoneel vragen de punten van de vlucht bij te schrijven. Indien de kaarthouder van mening is dat de KMiles niet op zijn/haar account worden bijgeschreven, moet de houder contact opnemen met de Air Malta Flypass Unit in Malta. De kaarthouder moet zijn/haar ticket en instapkaart bewaren als documentatie.
   
 11. Er kan slechts één persoon per Flypass-account worden aangemeld. Deelname is strikt persoonlijk. In het geval van misbruik wordt het Air Malta Flypass-deelnemerschap geannuleerd en worden alle gespaarde KMiles ongeldig verklaard.
   
 12. KMiles kunnen niet worden overgedragen naar een andere account, behalve voor het opwaarderen van een andere account met als enig doel het verzilveren van KMiles ten behoeve van een Standaard of Upgrade aanbieding vanaf die account. Er worden geen tegoeden met terugwerkende kracht bijgeschreven voor vluchten die voorafgaand aan inschrijving zijn ondernomen. KMiles zijn niet verhandelbaar en niet inwisselbaar voor contanten. Klik hier voor een uitleg over de voorwaarden voor toekenning met terugwerkende kracht.

 13. KMiles worden alleen verstrekt aan deelnemers op basis van het vluchtsegment, de serviceklasse en het tarieftype. 
   
 14. Als de kaarthouder ermee instemt, mogen de KMiles die worden ingewisseld voor vluchtpunten van zijn/haar account, gebruikt worden door familieleden of personen met wie de deelnemer een goede relatie heeft, zoals vrienden of gezinsleden. De KMiles kunnen niet samen met KMiles van andere accounts worden gebruikt.
   
 15. Deze Algemene Voorwaarden kunnen op elk moment door Air Malta worden gewijzigd, met of zonder kennisgeving.   Air Malta kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade voortvloeiend op welke wijze ook uit een dergelijke wijziging.
   
 16. Air Malta streeft ernaar om de beschikbaarheid van producten en services aangeboden door partners te garanderen, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade voortvloeiend uit het niet in staat zijn van partners om dergelijke producten of services aan te bieden.
  Wanneer een deelnemer gebruik maakt van de door een partner aangeboden producten en/of services, zijn hun Algemene Voorwaarden (die van de partner) van toepassing en kan Air Malta niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade.
   
 17. Tussen 45 en 7 dagen voor de reisdatum kan een vluchtbeloning gratis worden geboekt. Als een vluchtbeloning binnen 7 dagen voor vertrek wordt geboekt, worden 30 Euro last-minute kosten in rekening gebracht. Wordt een vluchtbeloning tussen 6 maanden en 45 dagen voor de reisdatum geboekt, dan worden 30 Euro vroegboekkosten in rekening gebracht.
   
 18. Alle beloningen zijn afhankelijk van beschikbaarheid. Diensten naar bestemmingen kunnen te allen tijde, met of zonder voorafgaande kennisgeving, worden gewijzigd.
   
 19. Alle belastingen die mogelijk worden geheven op de voordelen genoten uit het Flypass-programma van Air Malta, zijn volledig voor rekening van de kaarthouder.
   
 20. Bij een ticketwijziging dient u contact op te nemen met het Flypass-kantoor voordat deze van kracht wordt. Er worden EUR 30 omboekingskosten per wijziging in rekening gebracht. Bij omboeking naar een naar Business Class geüpgradede vluchtbeloning, blijven de voorwaarden van het oorspronkelijke Economy-ticket van kracht. 
   
 21. Door zich aan te melden voor deelname, geven personen Air Malta het recht om alle opgeslagen gegevens met betrekking tot hun deelnemerschap te gebruiken voor marketing- en communicatiedoeleinden.
   
 22. Deelnemers dienen hun deelnemerskaart altijd bij alle instappunten van Air Malta te tonen, met name bij het inchecken om over te stappen.
   
 23. Air Malta behoudt zich het recht voor (volledig naar eigen goeddunken) om het Flypass Frequent Flyer-programma te allen tijde te beëindigen en te vervangen door een ander programma en de deelnemerscontracten met ten minste 180 dagen voorafgaande kennisgeving aan Flypass-deelnemers op te zeggen (een dergelijk kennisgeving wordt geacht voldoende gegeven te zijn door deze op deze website te plaatsen). Na een dergelijke beëindiging of vervanging (wat zich het eerst voordoet), zullen alle door de kaarthouder opgespaarde KMiles automatisch worden geannuleerd.  Air Malta kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade die voortvloeit uit een dergelijke beëindiging of vervanging. 
   
 24. Indien de Engelstalige versie van deze Algemene Voorwaarden niet overeenkomt met versies in ander talen, geldt de Engelstalige versie.
   
 25. Indien Air Malta enig recht hierin opgenomen niet uitoefent of afdwingt, mag dit niet worden opgevat als een vrijwaring hiervan, noch zal dit het recht van Air Malta aantasten om enige opvolgende actie te ondernemen met betrekking tot dit recht of enig ander recht.
   
 26. Mocht enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden door een rechtbank of bestuurslichaam ongeldig of onafdwingbaar worden bevonden, zal de ongeldigheid van de afdwingbaarheid hiervan de andere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden niet aantasten.  Alle bepalingen die niet zijn aangetast door een dergelijke ongeldigheid of onafdwingbaarheid blijven volledig van kracht.
   
 27. Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen Air Malta en een deelnemer met betrekking tot het Flypass-programma van Air Malta en overheersen alle eerder gedane schriftelijke of mondelinge verklaringen of gesloten overeenkomsten tussen beide partijen in verband met het onderwerp van deze Algemene Voorwaarden, anders dan enige frauduleuze verkeerde voorstelling gegeven door een partij om de andere partij deze Algemene Voorwaarden te laten aanvaarden.
   
 28. Air Malta aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens enige deelnemer, kandidaat of compagnon voor enige indirecte of gevolgschade, verlies of uitgaven voortvloeiend uit of in verband met het Flypass-programma van Air Malta, de bepaling of weigering om enige beloningen te verstrekken, en beloningen en de gebruikmaking van beloningen, ongeacht of dergelijk verlies of dergelijke uitgaven is veroorzaakt door onachtzaamheid of anderszins en ongeacht of Air Malta enige controle heeft over de omstandigheden die aan de claim ten grondslag liggen.
   
 29. Onderworpen aan Clausule 28 hierboven en alle van toepassing zijnde beperkingen onder de toepasselijke wet- en regelgeving en internationale verdragen en onder de vervoersvoorwaarden van de vervoerder is de aansprakelijkheid van Air Malta uit contract, onrechtmatige daad of anderszins met betrekking tot enige claim wegens omissies in het Flypass-programma van Air Malta, inclusief de bepaling en gebruikmaking van beloningen, beperkt tot het opnieuw bijschrijven van vliegmijlen op het saldo opgeëist door de deelnemer bij wie de kwestie zich voordoet.
   
 30. Deelnemers zijn te allen tijde gerechtigd hun deelname te beëindigen door Air Malta hiervan schriftelijk in kennis te stellen en hun deelnemerskaart te retourneren. Alle op hun saldo bijgeschreven vliegmijlen worden dan geannuleerd.
   
 31. Air Malta kan, zonder aansprakelijkheid te aanvaarden voor compensatie of schadevergoeding (hetzij direct, hetzij indirect) van elk type of aard ten gunste van de deelnemer, het deelnemerschap van de deelnemer en diens recht om zijn/haar deelnemerkaart te gebruiken, beëindigen indien deze zich misdraagt of fraude pleegt, misbruik maakt van de voordelen en beloningen van het Flypass-progamma of zich niet aan deze Algemene Voorwaarden houdt. In dergelijke gevallen zal Air Malta tevens alle op diens saldo bijgeschreven vliegmijlen annuleren.
   
 32. Bij overlijden van een deelnemer wordt diens deelnemeraccount gesloten en worden alle op het saldo bijgeschreven vliegmijlen geannuleerd.
   
 33. Bij beëindiging van het deelnemerschap om welke reden dan ook, dient de deelnemer diens deelnemerskaart te retourneren aan Air Malta.
   
 34. Aangezien deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd gewijzigd kunnen worden, is het de verantwoordelijkheid van de deelnemer om deze regelmatig na te lezen en regelmatig de website te bezoeken, gezien Clausule 23 hierboven.