De producten en services (collectief genoemd: de "Producten en Services") aangeboden door AIR MALTA via www.airmalta.com, staan tot uw beschikking op voorwaarde dat u zich aan de onderstaande algemene voorwaarden houdt. Het handelsmerk AIR MALTA in deze voorwaarden moet worden gelezen als Air Malta plc, indien er juridische implicaties ontstaan. Door de Producten en Services te gebruiken wordt u geacht akkoord te gaan met en dient u zich te houden aan deze gebruiksvoorwaarden.

  1. geef de juiste, exacte, actuele en volledige gegevens van uzelf zoals wordt gevraagd door de formulieren van de service en
  2. houd uw gegevens op tijd bij door deze juist, exact, actueel en volledig te houden. Als u enige informatie geeft die onjuist, niet exact of onvolledig is, of als AIR MALTA redelijke gronden heeft om vermoeden dat dergelijke informatie onjuist, niet exact, niet actueel of onvolledig is, heeft AIR MALTA het recht om uw account tijdelijk te sluiten of te beëindigen en willekeurig, huidig of alle gebruik van de service (of een gedeelte hiervan) te weigeren, en, indien gepast, enige juridische stappen te nemen die betrekking hebben op de wet.

Beschrijving van de Service

AIR MALTA biedt gebruikers momenteel toegang tot informatie, online boekingen, vragen van klanten en bepaalde op het web gebaseerde bronnen via de website, portal en gerelateerde sites en services (de "Service"). Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, zijn alle nieuwe functies die de huidige Service uitbreiden of verbeteren, ook onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden.

U bent verantwoordelijk voor het bewaren van de vertrouwelijkheid van het wachtwoord en de account, en volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw wachtwoord of account. U stemt ermee in dat u AIR MALTA onmiddellijk op de hoogte te stelt van enig onbevoegd gebruik van uw wachtwoord of account of enige andere beveiligingsschending. AIR MALTA kan en wil niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade voortvloeiend uit uw niet-naleving van deze voorwaarde.


Inhoud gekoppeld aan AIR MALTA

AIR MALTA kan u koppelen aan sites met informatie die sommige mensen ongepast of aanstootgevend vinden. AIR MALTA geeft geen verklaringen over pogingen om de inhoud van een van de sites te bekijken die gekoppeld zijn aan de websites van AIR MALTA. AIR MALTA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de nauwkeurigheid, auteursrechtelijke naleving of handelsmerknaleving, wettigheid of betamelijkheid van het materiaal op sites die in de AIR MALTA-webadreslijst voorkomen of op een andere manier zijn gekoppeld aan de AIR MALTA-websites of door derden partijen aan de AIR MALTA-sites geleverd zijn, of voor de inhoud of links ontvangen via e-mail. Mocht u, om welke reden dan ook, links, materiaal of inhoud op AIR MALTA aanstootgevend vinden, neem dan contact met ons op.

Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden in Producten en Services

AIR MALTA behoudt zich het recht voor de Producten en Services van tijd tot tijd te wijzigen, voor welke reden dan ook, en zonder voorafgaande kennisgeving, inclusief het recht om de Producten en Services te beëindigen. AIR MALTA behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving. Neem deze gebruiksvoorwaarden dan ook regelmatig door, zodat u op de hoogte blijft van alle wijzigingen.

Vrijwaring van garanties

AIR MALTA verwerpt enige en alle verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de nauwkeurigheid, inhoud, compleetheid, legaliteit, betrouwbaarheid of operationaliteit of aanbod van informatie of materiaal in de Producten en Services. AIR MALTA verwerpt alle verantwoordelijkheid voor enige schade die veroorzaakt worden door het downloaden of aanspreken van informatie of materiaal via Producten en Services.

DE PRODUCTEN EN SERVICES WORDEN AANGEBODEN "ZOALS ZE ZIJN" ZONDER ENIGE GARANTIE. ALLE UITDRUKKELIJKE, IMPLICIETE EN STATUTAIRE GARANTIES, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EN NIET-INBREUK OP EIGENDOMSRECHTEN, WORDEN UITDRUKKELIJK VERWORPEN TOT DE HOOGSTE DOOR DE WET TOEGESTANE GRAAD. AIR MALTA VERWERPT ALLE GARANTIES MET BETREKKING TOT DE VEILIGHEID, BETROUWBAARHEID, SNELHEID EN PRESTATIES VAN DE PRODUCTEN EN SERVICES TOT DE HOOGSTE DOOR DE WET TOEGESTANE GRAAD. AIR MALTA VERWERPT ALLE GARANTIES VOOR ANDERE SERVICES OF GOEDEREN ONTVANGEN DOOR OF VIA ADVERTEERDERS OP DE PRODUCTEN EN SERVICES OF ONTVANGEN VIA ENIGE LINKS GEGEVEN IN DE PRODUCTEN EN SERVICES, ALSOOK VOOR ENIGE INFORMATIE OF ADVIES VERKREGEN VIA DE PRODUCTEN EN SERVICES OF VIA ENIGE LINKS GEGEVEN IN DE PRODUCTEN EN SERVICES . AIR MALTA VERWERPT OP DEZELFDE MANIER, TOT DE HOOGSTE DOOR DE WET TOEGESTANE GRAAD, ALLE GARANTIES VOOR ENIGE INFORMATIE OF ADVIES VERKREGEN VIA DE PRODUCTEN EN SERVICES. U BEGRIJPT EN STEMT ERMEE IN DAT ELK MATERIAAL DAT U DOWNLOADT OF OP ANDERE WIJZE VERKRIJGT DOOR HET GEBRUIK VAN DE PRODUCTEN EN SERVICES OP UW EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID EN RISICO IS EN DAT ALLEEN U VERANTWOORDELIJK BENT VOOR SCHADE AAN UW SYSTEEM OF GEGEVENSVERLIES VEROORZAAKT DOOR HET DOWNLOADEN VAN DERGELIJK MATERIAAL.

Beperking van aansprakelijkheid

IN GEEN GEVAL IS AIR MALTA AANSPRAKELIJK JEGENS GEBRUIKERS VOOR GEBRUIK, MISBRUIK VAN OF HET GESTELDE VERTROUWEN IN DE PRODUCTEN EN SERVICES. EEN DERGELIJKE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID IS VAN TOEPASSING OM HET HERSTEL VAN DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, CONSEQUENTIËLE, SPECIALE, VOORBEELDIGE EN STRAFBARE SCHADE  TE VOORKOMEN (ZELFS ALS AIR MALTA OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE). EEN DERGELIJKE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID IS VAN TOEPASSING ONGEACHT OF DE SCHADE IS ONTSTAAN NAAR AANLEIDING VAN HET GEBRUIK, MISBRUIK VAN EN HET GESTELDE VERTROUWEN IN DE PRODUCTEN EN SERVICES, NAAR AANLEIDING VAN HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE PRODUCTEN EN SERVICES, OF NAAR AANLEIDING VAN HET ONDERBREKEN, OPSCHORTEN OF BEËINDIGEN VAN DE PRODUCTEN EN SERVICES (INCLUSIEF SCHADE OPGELOPEN DOOR DERDEN). EEN DERGELIJKE BEPERKING IS OOK VAN TOEPASSING BIJ SCHADE TOEGEBRACHT DOOR ANDERE SERVICES OF GOEDEREN VERKREGEN VIA OF GEADVERTEERD OP DE PRODUCTEN EN SERVICES, OF ONTVANGEN VIA LINKS AANGEBODEN IN DE PRODUCTEN EN SERVICES, ALSOOK DOOR ALLE INFORMATIE OF ADVIES VERKREGEN VIA, OF GEADVERTEERD OP PRODUCTEN EN SERVICES OF ONTVANGEN VIA ENIGE LINKS AANGEBODEN IN DE PRODUCTEN EN SERVICES. EEN DERGELIJKE BEPERKING IS VERDER VAN TOEPASSING, ZONDER BEPERKING, OP DE VERVANGINGSKOSTEN VOOR GOEDEREN OF SERVICES, INKOMSTENDERVING OF VERLIES VAN GEGEVENS. EEN DERGELIJKE BEPERKING ZAL TOEPASSING VINDEN MET BETREKKING TOT DE PRESTATIES OF WANPRESTATIES VAN DE PRODUCTEN EN SERVICES OF ENIGE INFORMATIE OF HANDELSWAAR DIE WORDT WEERGEGEVEN OP, OF WAARNAAR WORDT VERWEZEN OF OP ENIGE WIJZE IS GERELATEERD AAN HET AIR MALTA-NETWERK. EEN DERGELIJKE BEPERKING GELDT DESONDANKS HET FALEN VAN NOODZAKELIJKE DOELEINDEN VAN ELKE GELIMITEERDE ONDERSTEUNING VOOR ZOVER DOOR DE WET IS TOEGESTAAN.

In sommige rechtsgebieden geldt de beperking van aansprakelijkheid niet. In dergelijke rechtsgebieden is de voorgaande beperking mogelijk niet op u van toepassing. In geen enkel geval kan AIR MALTA aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van vertraging of verstoring van prestaties die direct of indirect het gevolg zijn van natuurrampen, krachten of oorzaken buiten haar redelijke controle, waaronder begrepen internetverstoringen, storing van hardware, storing van telecommunicatie-apparatuur, storing van andere apparatuur, stroomstoringen, stakingen, arbeidsconflicten, rellen, opstanden, onrusten, tekorten aan werk of materiaal, branden, overstromingen, stormen, explosies, natuurrampen, overheidsacties, besluiten van binnen- of buitenlandse rechtbanken of tribunalen, slechte prestaties van derden, of verlies van of storingen aan stroomvoorziening, warmte, licht of airconditioning.

Toepasselijke wetgeving

Alle juridische kwesties die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van AIR MALTA en de gerelateerde services, en alle vragen die hierop betrekking hebben, zullen worden behandeld in overeenstemming met de wetgeving van Malta.


Transacties met adverteerders en verkopers

Uw correspondentie of zakelijke transacties met adverteerders en verkopers of deelname aan hun aanbiedingen die u aantreft op of via de Service, met inbegrip van betaling en aflevering van de betreffende goederen of services en enige andere voorwaarden, garanties of verklaringen die verband houden met deze transacties, vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van u en de betreffende adverteerder of verkoper. Voor zover door de wet is toegestaan stemt u ermee in dat AIR MALTA niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor enig verlies of schade voortvloeiend uit dergelijke transacties of uit de aanwezigheid van dergelijke adverteerders en verkopers op de Service, en stemt u ermee in dat elke bestelling die u plaatst op, en alle productspecificaties en productbeschikbaarheid die verschijnen op de Service, zijn onderworpen aan bevestiging door, en de algemene bedrijfsvoorwaarden van, de betreffende verkoper.

Schadeloosstelling en vrijwaring
Door de AIR MALTA-websites aan te spreken gaat u ermee akkoord om AIR MALTA en de moedermaatschappijen, de dochtermaatschappijen, filialen, agenten en werknemers schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van alle claims en kosten, inclusief juridische kosten, die voortvloeien uit uw gebruik van de AIR MALTA-websites. Door de AIR MALTA-websites aan te spreken gaat u ermee akkoord om AIR MALTA en de moedermaatschappijen, de dochtermaatschappijen, de filialen, agenten en werknemers schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van alle claims, eisen, schulden, verplichtingen, schades, (werkelijke of gevolgschade) en kosten van welke aard dan ook, bekend of onbekend, vermoed of onvermoed, openbaar of niet, die u tegen hen indient en voortvloeien uit of op enige wijze gerelateerd zijn aan dergelijke geschillen en/of de Producten en Services. U stemt er hierbij mee in dat u alle wetgeving die de efficiëntie van dergelijke vrijwaringen kunnen beperken, verwerpt. Deze algemene gebruiksvoorwaarden omvatten de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp daarvan en vervangen alle andere overeenkomsten, voorstellen en afspraken, geschreven of mondeling, tussen vertegenwoordigers van AIR MALTA en u met betrekking tot dat onderwerp; met uitzondering van enige andere algemene voorwaarden op een willekeurige afzonderlijke website die als verwijzing hierin zijn opgenomen, mits die niet in strijd zijn met deze algemene voorwaarden. Indien andere algemene voorwaarden of servicevoorwaarden in strijd zijn met deze algemene voorwaarden, gelden de andere bepalingen met betrekking tot het gebruik van de betreffende website en alle producten en services die beschikbaar zijn op of via de website waarop de andere bepalingen staan vermeld.

Gebruik en opslag
U erkent dat AIR MALTA algemene praktijken en beperkingen kan instellen met betrekking tot het gebruik van de Service, en erkent bovendien dat AIR MALTA het recht behoudt deze algemene praktijken en beperkingen op elk moment te wijzigen, volledig naar eigen goeddunken, met of zonder voorafgaande kennisgeving.

Wijziging van de Service
AIR MALTA behoudt zich het recht voor de Service (of een deel ervan) op elk moment en van tijd tot tijd te wijzigen of te beëindigen, tijdelijk of permanent, met of zonder voorafgaande kennisgeving. U gaat ermee akkoord dat AIR MALTA niet aansprakelijk is jegens u of enige derden voor elke wijziging, opschorting of beëindiging van de Service.

Schending van de gebruiksvoorwaarden
Indien u deze gebruiksvoorwaarden of enige andere voorwaarden van AIR MALTA schendt, heeft AIR MALTA het recht om enige en alle juridische en billijke middelen tegen u te gebruiken, met inbegrip van, zonder beperking, het beëindigen van enige en alle gebruikersaccounts op de AIR MALTA-websites. U gaat ermee akkoord dat als AIR MALTA enig recht of enige bepaling in de gebruiksvoorwaarden niet naleeft, dit falen hen niet vrijwaart van een dergelijk recht of dergelijke bepaling in deze gebruiksvoorwaarden. U gaat ermee akkoord dat als een rechtbank een of meer rechten of bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden ongeldig verklaart, er geen afbreuk wordt gedaan aan de afdwingbaarheid van de overige gebruiksvoorwaarden, en dat, voor zover door de wet is toegestaan, de rechtbank de bedoeling van de partijen, zoals uitgedrukt in een dergelijk recht of dergelijke bepaling die ongeldig of niet-afdwingbaar is verklaard, in haar oordeel zal betrekken.
 
Vrijwaring
De informatie op deze website heeft uitsluitend tot doel AIR MALTA, zijn dochtermaatschappijen en partners en de diensten die ze bieden, voor te stellen. De informatie die hier wordt aangeboden, is door AIR MALTA verzameld uit interne en externe bronnen. Dit houdt echter geen verklaring of garantie in inzake de volledigheid of nauwkeurigheid van deze informatie. U dient er vooral rekening mee te houden dat de mogelijkheid bestaat dat deze informatie onvolledig is, fouten bevat of niet langer up-to-date is. Het is daarom raadzaam om alle op deze website verkregen informatie te controleren voordat u deze interpreteert door contact op te nemen met het plaatselijke kantoor van AIR MALTA, de betreffende marketingpartner van AIR MALTA of een reisbureau, indien van toepassing. AIR MALTA is niet aansprakelijk voor schade of nadeel voortvloeiend uit de toegang of de onmogelijkheid tot toegang tot deze website, of uit het feit dat u zich verlaten hebt op informatie die in deze website is verstrekt. Deze publicatie wordt geleverd "zoals deze is" en impliciete garanties of voorwaarden, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot alle geïmpliceerde garanties en voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreukmakendheid, worden afgewezen. Alle dergelijke impliciete voorwaarden en garanties worden hierbij uitgesloten. Door deze website te bezoeken stemt u ermee in dat AIR MALTA niet aansprakelijk is voor enig direct of indirect verlies voortkomend uit het gebruik van de informatie en het materiaal op deze website. Het vervoer van passagiers en bagage via de lucht is onderworpen aan de algemene vervoersvoorwaarden en regels van de betreffende vervoersmaatschappij. Klik om Air Malta's algemene voorwaarden voor passagiers en bagage weer te geven. Vooral voor vervoer tegen speciale (lagere) tarieven gelden er speciale vervoersvoorwaarden. Als een andere vervoersmaatschappij dan AIR MALTA uw vlucht verzorgt, moet u contact opnemen met die betreffende maatschappij voor meer informatie over hun vervoersvoorwaarden. De volledige tekst van elk van toepassing zijnde opgenomen voorwaarde, kan op elk van AIR MALTA's luchthavenlocaties of ander verkoopkantoor of klantenservice worden nagelezen, en wordt bij uw eerste aanvraag naar u toegestuurd.