Houd bij het lezen van deze voorwaarden rekening met het volgende:
"Wij", "we" "ons" en "onze" betekent Air Malta Plc.
"U", "uw" en "uzelf” betekent enige persoon, met uitzondering van bemanningsleden, die na afgifte van een Ticket in een vliegtuig wordt of zal worden vervoerd (zie ook de definitie van "Passagier").
"OVEREENGEKOMEN STOPPLAATSEN" betekenen plaatsen, met uitzondering van de plaats van vertrek en de plaats van bestemming, die als geplande stopplaatsen tijdens de route zijn aangegeven op het Ticket of in onze dienstregelingen.
"LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJCODE" betekent de twee tekens of drie letters waarmee specifieke luchtvaartmaatschappijen worden aangeduid.
"GEAUTORISEERDE AGENT" is een agent die aan passagiers verkoopt en door ons is aangewezen om ons te vertegenwoordigen bij de verkoop van luchtvervoer via onze services.
"BAGAGE" betekent uw persoonlijke eigendommen die u tijdens uw reis vergezellen. Tenzij anderszins is aangegeven, omvat bagage zowel Ingecheckte als Niet-Ingecheckte bagage.
"BAGAGEBEWIJS" betekent die delen van het Ticket die betrekking hebben op het vervoer van uw Ingecheckte Bagage.
"BAGAGE-IDENTIFICATIELABEL" betekent een document dat exclusief is afgegeven ter identificatie van Ingecheckte Bagage.
"VERVOERDER" betekent een andere luchtvaartmaatschappij dan wij waarvan de luchtvaartmaatschappijcode op uw Ticket of een bijbehorend Ticket is vermeld.
"INGECHECKTE BAGAGE" betekent Bagage die we onder onze hoede nemen en waarvoor wij een Bagagebewijs hebben afgegeven.
“UITERSTE INCHECKTIJD” betekent de tijd die door de luchtmaatschappij is aangegeven als tijdstip waarop u de incheckformaliteiten uiterlijk moet hebben voltooid en uw instapkaart moet hebben ontvangen.
"CONTRACTVOORWAARDEN" betekent de bepalingen die zijn opgenomen op of afgegeven bij uw Ticket of Reisschema/Ontvangstbewijs, als zodanig zijn aangemerkt en waarin deze Vervoersvoorwaarden en kennisgevingen middels een verwijzing zijn opgenomen.
"BIJBEHOREND TICKET" betekent een Ticket dat aan uw is afgegeven in verband met een ander Ticket, waarbij de twee Tickets samen één vervoerscontract vormen.
"VERDRAG" betekent een of meer van de volgende instrumenten, voor zover deze van toepassing zijn:

 •  het Verdrag tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer, gesloten in Warschau op 12 oktober 1929 (hierna genoemd het Verdrag van Warschau);
 •  het Verdrag van Warschau zoals gewijzigd op 28 september 1955 in Den Haag;
 •  het Verdrag van Warschau zoals gewijzigd door het Additioneel Protocol 1 van Montreal (1975):
 •  het Verdrag van Warschau zoals gewijzigd in Den Haag en door het Additioneel Protocol 2 van Montreal (1975);
 •  het Verdrag van Warschau zoals gewijzigd in Den Haag en door het Additioneel Protocol 4 van Montreal (1975);<
 •  het Aanvullende Verdrag van Guadalajara (1961);
 •  het Verdrag van Montreal (1999))

"COUPON" betekent zowel een papieren Vluchtcoupon als een Elektronische Coupon, die beide de genoemde passagier het recht geven om gebruik te maken van de specifieke vlucht die erop is vermeld.
"SCHADE" omvat dood, verwondingen of lichamelijk letsel van een Passagier, verlies, gedeeltelijk verlies of diefstal of andere schade aan Bagage ten gevolge van of in verband met het vervoer of andere incidenteel door ons geleverde services die daarop betrekking hebben.
"DAGEN" betekenen kalenderdagen, inclusief alle zeven dagen van de week; waarbij moet worden aangetekend dat de dag waarop deze kennisgeving wordt afgegeven, niet wordt meegerekend en dat de dag waarop het Ticket wordt afgegeven of waarop de vlucht van start gaat, niet wordt meegerekend bij vaststellen van de geldigheidsduur van een Ticket.
"ELEKTRONISCHE COUPON" betekent een elektronische vluchtcoupon of ander waardedocument dat in onze database is opgeslagen.
"ELEKTRONISCH TICKET" betekent het Reisschema/Ontvangstbewijs dat door of namens ons is afgegeven en/of de elektronische coupons en/of, indien van toepassing, een instapdocument.
"VLUCHTCOUPON" betekent het gedeelte van het Ticket waarop "good for passage" is vermeld of, in geval van een Elektronisch Ticket, de Elektronische Coupon, en waarop staat aangegeven tussen welke specifieke plaatsen u recht hebt op vervoer.
“OVERMACHT” betekent buitengewone en onvoorziene omstandigheden buiten uw macht, waarvan de gevolgen ondanks het treffen van alle redelijke maatregelen niet voorkomen konden worden.
"REISSCHEMA/ONTVANGSTBEWIJS" betekent een of meer documenten die we afgeven aan Passagiers met een Elektronisch Ticket waarop de naam van de Passagier, vluchtgegevens en kennisgevingen zijn vermeld.
"PASSAGIER" betekent enige persoon, met uitzondering van bemanningsleden, die na afgifte van een Ticket in een vliegtuig wordt of zal worden vervoerd (zie ook de definitie van "u", "uw" en "uzelf”).
"PASSAGIERSCOUPON" of "PASSAGIERSONTVANGSBEWIJS" betekent het gedeelte van het Ticket dat door of namens ons is afgegeven en als zodanig is gemarkeerd en dat u uiteindelijk dient te behouden.
“BIJZONDERE TREKKINGSRECHT (Special Drawing Right) of SDR” is een door het Internationaal Monetair Fonds (IMF) vastgestelde internationale rekeneenheid gebaseerd op  meerdere leidende valuta. De valutawaarden van het Bijzonder Trekkingsrecht fluctueren en worden elke bankdag bijgesteld. Deze waarden zijn bij de meeste commerciële banken bekend en worden regelmatig gepubliceerd in leidende financiële dagbladen.
"STOPOVER" betekent een geplande stop tijdens uw reis, op een punt tussen de plaats van vertrek en de plaats van bestemming, die minimaal 24 uur duurt.
"TARIEFSVOORWAARDEN" betekent de gepubliceerde vluchtprijzen, toeslagen en/of gerelateerde vervoersvoorwaarden van een luchtvaartmaatschappij die zo nodig bij de toepasselijke instanties zijn geregistreerd.
"TICKET" betekent het document "Passagiersticket en Bagagebewijs" of het Elektronische Ticket. Deze documenten worden door of namens ons afgegeven en bevatten de Contractvoorwaarden, kennisgevingen en Coupons.
"NIET-INGECHECKTE BAGAGE" betekent alle Bagage die geen deel uitmaakt van Ingecheckte Bagage.

 

COVID-19-VIRUS

Om de overdracht van het COVID-19-virus te vertragen, kan van passagiers gevraagd worden dat ze een temperatuurcontroles ondergaan ​​op de luchthaven en verplicht een mondkapje dragen op de luchthaven en aan boord. Kinderen onder de 3 jaar hoeven geen mondkapje te dragen. Passagiers die lijden aan een medische aandoening, die het dragen van een mondkapje onmogelijk maakt, zijn vrijgesteld van de verplichting tot gezichtsmaskers op vertoon van een doktersverklaring die hun toestand bevestigt. Voldoet u niet aan deze eisen, dan mag u mogelijk niet reizen.

U moet Air Malta of uw reisagent zo snel mogelijk op de hoogte stellen en zich niet op de luchthaven melden voor de vlucht als één van de volgende situaties zich voordoet:

1) Er is op enig moment tijdens de 14 dagen voorafgaand aan uw vlucht bij u de diagnose COVID-19 gesteld;
2) U heeft op enig moment gedurende de 8 dagen voorafgaand aan uw vlucht een van de voor COVID-19 relevante symptomen (koorts; nieuw ontwikkelde hoest; verlies van smaak of geur; kortademigheid) gehad;
3) U bent in de 14 dagen voorafgaand aan uw vlucht in nauw contact geweest (bijv. minder dan 2 meter gedurende meer dan 15 minuten) met een persoon die COVID-19 heeft;
4) U bent op grond van lokale of nationale regelgeving verplicht om in quarantaine te zijn om COVID-19-gerelateerde redenen voor een periode waarin de datum van de vlucht valt.

Het is mogelijk dat u niet mag reizen als een van de bovenstaande situaties op de luchthaven aan het licht komt.

 

ARTIKEL 2 - TOEPASBAARHEID

2.1 ALGEMEEN

Met uitzondering van de bepalingen in Artikelen 2.2 en 2.4, zijn onze Vervoersvoorwaarden van toepassing op alle vluchten of vluchtsegmenten, die door ons worden verzorgd of die wij als hoofdvervoerder aan u hebben verkocht.

2.2 CHARTERACTIVITEITEN

Als het vervoer wordt verzorgd op basis van een charterovereenkomst, zijn deze Vervoersvoorwaarden uitsluitend van toepassing voor zover deze middels verwijzing of anderszins in de charterovereenkomst of het Ticket zijn opgenomen.

2.3 CODESHARES

Voor sommige services hebben we afspraken gemaakt met andere vervoerders, "Codeshares" genaamd. Dit betekent dat zelfs als u een reservering bij ons hebt en een ticket hebt waarop onze naam of luchtvaartmaatschappijcode als vervoerder staat aangegeven, het mogelijk is dat een andere vervoerder de vlucht verzorgt. Als dergelijke afspraken van toepassing zijn, zullen wij u op het moment waarop u een reservering maakt, laten weten welke vervoerder de vlucht verzorgt.

2.4 OVERHEERSEND RECHT

Deze Vervoersvoorwaarden zijn van toepassing tenzij ze in conflict zijn met onze Tariefsvoorwaarden of het toepasselijk recht. In dat geval wegen deze Tariefsvoorwaarden of wetten zwaarder. Indien enige bepaling in deze Vervoersvoorwaarden onder het toepasselijk recht ongeldig is, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

2.5 VOORWAARDEN WEGEN ZWAARDER DAN VOORSCHRIFTEN

Met uitzondering van de bepalingen in deze Vervoersvoorwaarden geven deze Vervoersvoorwaarden de doorslag bij conflicten tussen deze Vervoersvoorwaarden en enige andere voorschriften met betrekking tot specifieke onderwerpen.

ARTIKEL 3 - TICKETS

 

3.1 ALGEMENE BEPALINGEN

3.1.1 We bieden uitsluitend vervoer aan de Passagier die op het Ticket is vermeld en kunnen u om een geldig identificatiebewijs vragen.
3.1.2 Een Ticket is niet overdraagbaar, behoudens zoals vereist ingevolge plaatselijke toepasselijke wetgeving, met name met name de wetgeving van de Europese Unie inzake pakketreizen.
3.1.3 Sommige Tickets worden verkocht tegen gereduceerde vluchtprijzen die niet geheel of gedeeltelijk kunnen worden gerestitueerd. U moet de vluchtprijs kiezen die het beste in uw behoeften voorziet. Mogelijk wilt u zich ook afdoende verzekeren tegen situaties waarin u uw Ticket mogelijk dient te annuleren.
3.1.4 Indien u een Ticket hebt, zoals hierboven omschreven in Artikel 3.1.3, dat u geheel niet hebt gebruikt en u niet in staat bent te reizen om redenen van Overmacht, verstrekken we u, op voorwaarde dat u ons direct in kennis stelt en bewijs overlegt van de Overmachtsituatie, een creditvoucher voor het deel van het bedrag dat niet in aanmerking komt voor restitutie, voor een volgende reis bij ons, met aftrek van redelijke administratiekosten.
3.1.5 Het Ticket is en blijft te allen tijde het eigendom van de vervoerder die het Ticket heeft afgegeven.
3.1.6 Behalve in geval van een Elektronisch Ticket hebt u alleen recht op vervoer per vliegtuig als u een geldig Ticket overlegt dat de Vluchtcoupon voor die vlucht bevat, alle overige ongebruikte Vluchtcoupons en de Passagierscoupon. Bovendien hebt u geen recht op vervoer als het overgelegde Ticket is beschadigd of anderszins is gewijzigd door iemand anders dan wij of onze Geautoriseerde Agent. In geval van een Elektronisch Ticket hebt u alleen recht op vervoer per vliegtuig als u een geldig identificatiebewijs en bewijs dat er op reguliere wijze een geldig Elektronisch Ticket op uw naam is afgegeven, overlegt.
3.1.7(a) Als u een Ticket (of een gedeelte ervan) bent kwijt geraakt of hebt beschadigd of als u geen Ticket met de Passagierscoupon en alle ongebruikte Vluchtcoupons overlegt, zullen wij de Ticket (of een gedeelte ervan) op uw verzoek vervangen door een nieuw Ticket af te geven, mits er op dat moment aantoonbaar bewijs bestaat dat er op reguliere wijze een geldig Ticket voor de betreffende vlucht(en) is afgegeven en u een overeenkomst ondertekent waarmee u ons schadeloos stelt voor eventuele kosten en verliezen die noodzakelijkerwijs en redelijkerwijs door ons of een andere vervoerder worden gemaakt door misbruik van het Ticket (met als maximale hoogte de waarde van het oorspronkelijke Ticket). We eisen geen schadeloosstelling van u voor enige verliezen die voortvloeien uit onze eigen nalatigheid. De vervoerder die het Ticket heeft afgegeven, kan redelijke administratiekosten voor deze service in rekening brengen, tenzij het verlies of de beschadiging het gevolg is van nalatigheid van deze vervoerder of de desbetreffende agent.
3.1.7(b) Als dergelijk bewijs niet beschikbaar is of u een dergelijke overeenkomst niet ondertekent, kan de vervoerder die het nieuwe Ticket afgeeft van u eisen dat u de volledige prijs voor een vervangend Ticket betaalt, waarbij restitutie zal plaatsvinden indien en zodra de vervoerder die het oorspronkelijke Ticket heeft afgegeven, is nagegaan of het verloren of beschadigde Ticket niet vóór de vervaldatum is gebruikt. Als u het oorspronkelijke Ticket vóór de vervaldatum terugvindt en overlegt aan de vervoerder die het nieuwe Ticket heeft afgegeven, wordt voornoemde restitutie op dat moment verwerkt.
3.1.8 Een ticket is waardevol en u dient passende maatregelen te treffen om dit veilig te stellen en ervoor te zorgen dat het niet kwijtraakt, wordt gestolen of beschadigt raakt.

3.2 GELDIGHEIDSDUUR

3.2.1 Behalve voor zover anderszins op het Ticket, in deze Voorwaarden of in de toepasselijke Tariefsvoorwaarden (die de geldigheid van een ticket kunnen beperken, hetgeen dan staat aangegeven op het Ticket) is vermeld, is een Ticket geldig:
(a) gedurende één jaar vanaf de datum van afgifte; of
(b) afhankelijk van de eerste reis die binnen één jaar na de datum van afgifte plaatsvindt, gedurende één jaar vanaf de datum van de eerste reis die onder het Ticket valt.
3.2.2 Indien u bent verhinderd om binnen de geldigheidsduur van het Ticket te reizen omdat we op het moment waarop u een reservering aanvraagt niet in staat zijn een reservering te bevestigen, wordt de geldigheidsduur van dit Ticket verlengd of hebt u recht op restitutie krachtens Artikel 10.
3.2.3 Indien u na aanvang van uw reis door ziekte wordt verhinderd binnen de geldigheidsduur van het Ticket te reizen, kunnen we de geldigheidsduur van het Ticket verlengen tot aan de datum waarop u weer in staat bent te reizen of tot aan onze eerste vlucht na die datum, vanaf het punt waar de reis wordt hervat en voor de plaats die beschikbaar is in de serviceklasse waarvoor u hebt betaald. Dergelijke ziekte moet middels een medische verklaring worden aangetoond. Als het restant van de vluchtcoupons in het Ticket of - in geval van een Elektronisch Ticket - de elektronische coupon voorziet in een of meerdere Stopovers, kan de geldigheidsduur van het Ticket worden verlengd met maximaal drie maanden vanaf de datum die op de verklaring is aangegeven. In dergelijke gevallen zullen we de geldigheidsduur van Tickets voor andere directe familieleden die u vergezellen, met dezelfde periode verlengen.
3.2.4 Als een Passagier onderweg komt te overlijden, kunnen de Tickets van personen die de Passagier vergezellen, worden aangepast door de minimale verblijfsduur op te heffen of de geldigheidsduur te verlengen. Bij een sterfgeval in de directe familie van een Passagier die de reis heeft aangevangen, kan de geldigheidsduur van de Tickets voor de Passagier en diens meereizende directe familieleden op dezelfde wijze worden gewijzigd. Een dergelijke wijziging wordt doorgevoerd na ontvangst van een geldig overlijdenscertificaat, waarna de geldigheidsduur kan worden verlengd met maximaal vijfenveertig (45) dagen na de overlijdensdatum.

3.3 VOLGORDE GEBRUIK VAN COUPONS

3.3.1 Het aangeschafte Ticket is uitsluitend geldig voor vervoer zoals is aangegeven op het Ticket, vanaf de plaats van vertrek via enige Overeengekomen Stopplaatsen tot aan de eindbestemming. De betaalde vluchtprijs is gebaseerd op onze Tariefsvoorwaarden en is van toepassing op het vervoer dat op het Ticket is vermeld. Dit vormt een essentieel onderdeel van ons contract met u. Er wordt geen invulling aan het Ticket gegeven en het Ticket verliest alle geldigheid als de coupons niet allemaal worden gebruikt in de volgorde die op het Ticket is aangegeven.
3.3.2 Indien u enig aspect van uw vervoer wilt wijzigen, dient u vooraf contact met ons op te nemen. De vluchtprijs voor uw nieuwe vervoer wordt dan berekend en u krijgt de mogelijkheid de nieuwe prijs te aanvaarden of het Ticket voor het oorspronkelijke vervoer te behouden. Indien u door Overmacht verplicht wordt enig aspect van uw vervoer te veranderen, moet u ons zo snel mogelijk contacteren en zullen we redelijke inspanningen leveren om u naar uw volgende Stopover of eindbestemming te brengen zonder herberekening van de kostprijs.
3.3.3 Indien u uw vervoer zonder onze instemming wijzigt, bepalen we de juiste prijs voor uw feitelijke reis. U dient dan het eventuele verschil te voldoen tussen de betaalde prijs en de toepasselijke totaalprijs voor uw herziene vervoer. Wij restitueren het verschil als de nieuwe prijs lager is, maar verder hebben uw ongebruikte Coupons geen enkele waarde.
3.3.4 U dient er rekening mee te houden dat sommige typen wijzigingen geen invloed hebben op de vluchtprijs, terwijl andere wel kunnen leiden tot een prijsverhogingen, zoals wijziging van de plaats van vertrek (bijvoorbeeld als u het eerste segment niet vliegt) of omkering van de reisrichting. Veel vluchtprijzen zijn uitsluitend geldig op de datums en voor de vluchten die op het Ticket zijn vermeld en kunnen helemaal niet worden gewijzigd, of alleen na betaling van een toeslag.
3.3.5 Elke Vluchtcoupon in uw Ticket wordt geaccepteerd voor vervoer in de serviceklasse op de datum en voor de vlucht waarvoor een plaats is gereserveerd. Wanneer een Ticket oorspronkelijk zonder reservering is afgegeven, kan er later een plaats worden gereserveerd overeenkomstig onze Tariefsvoorwaarden en de beschikbaarheid van een plaats op de gewenste vlucht.
3.3.6 Veuillez noter que si vous ne vous présentez pas à l’embarquement de votre vol départ ou de tout autre vol ultérieur mentionné sur votre billet en cas de correspondance (clause de « non-présentation ») sans nous avertir préalablement (au moins 60 minutes avant l’heure de départ prévue pour le vol), nous sommes en droit d’annuler votre réservation de vol retour ou de vol de correspondance. Toutefois, vos réservations de vol retour ou de vol de correspondance ne seront pas annulées si vous nous avertissez dans les délais

3.4 NAAM EN ADRES VAN DE VERVOERDER

Onze naam mag in het Ticket tot de Luchtvaartmaatschappijcode, of iets anders, verkort worden. Ons adres is Luqa Airport, LQA05, Malta.

 

ARTIKEL 4 –VLUCHTPRIJZEN, BELASTINGEN, VERGOEDINGEN EN TOESLAGEN

4.1 VLUCHTPRIJZEN

Vluchtprijzen zijn alleen van toepassing op vervoer vanaf de luchthaven van vertrek naar de plaats van bestemming, tenzij uitdrukkelijk anderszins is aangegeven. Vluchtprijzen omvatten geen grondvervoerservice tussen luchthavens of tussen luchthavens en stadsterminals.
Uw vluchtprijs wordt berekend op basis van ons tarief dat op de datum waarop u het ticket betaalt van kracht is voor reizen op de opgegeven datums en voor het reisschema op het ticket.
Indien u uw reisschema of reisdatums wijzigt, kan dit invloed hebben op de te betalen vluchtprijs.

4.2 BELASTINGEN, VERGOEDINGEN EN TOESLAGEN

Toepasselijke belastingen, vergoedingen en toeslagen die worden opgelegd door overheden, andere instanties of de exploitant van een luchthaven, dienen door u te worden voldaan. Op het moment waarop u het Ticket aanschaft, wordt u geïnformeerd over belastingen, vergoedingen en toeslagen die niet in de vluchtprijs zijn opgenomen, maar die meestal afzonderlijk op het Ticket worden vermeld. De belastingen, vergoedingen en toeslagen die voor luchtverkeer worden opgelegd, zijn continu aan verandering onderhevig en kunnen worden opgelegd na de datum waarop het Ticket is afgegeven. Als er sprake is van een verhoging van een belasting, vergoeding of toeslag die op het Ticket is aangegeven, bent u verplicht deze te betalen. Indien er na afgifte van het Ticket een nieuwe belasting, vergoeding of toeslag wordt opgelegd, bent u tevens verplicht om deze te betalen. Indien u echter op het moment van de Ticketafgifte belastingen, vergoedingen of onkosten betaalt die worden afgeschaft of verlaagd zodat ze niet langer of in mindere mate op u van toepassing zijn, hebt u ook recht op restitutie.

4.3 VALUTA

Vluchtprijzen, belastingen, vergoedingen en onkosten dienen te worden betaald in de valuta van het land waarin het Ticket wordt afgegeven, tenzij er door ons of onze Geautoriseerde Agent op of vóór het moment van betaling een andere valuta wordt opgegeven (bijvoorbeeld omdat de lokale valuta niet kan worden omgewisseld). We kunnen naar eigen inzicht betaling in een andere valuta accepteren.
 

ARTIIKEL 5 - RESERVERINGEN

5.1 RESERVERINGSVEREISTEN

5.1.1 Uw reserveringen worden door ons of onze Geautoriseerde Agent vastgelegd. Op verzoek verstrekken we u een schriftelijke bevestiging van uw reserveringen.
5.1.2 Voor bepaalde vluchtprijzen gelden voorwaarden die uw recht op het wijzigen of annuleren van reserveringen beperken of uitsluiten.

5.2 TIJDSLIMIETEN VOOR TICKETS

Als u niet binnen de opgegeven termijn het Ticket hebt betaald, waarover u door ons of onze Geautoriseerde Agent wordt gewaarschuwd, kunnen we uw reservering annuleren.

5.3 PERSOONLIJKE GEGEVENS

U erkent dat persoonlijke gegevens aan ons meegedeeld werden met het oog op het plaatsen van een reservering, het aankopen van een Ticket, het verkrijgen van bijkomende diensten, het ontwikkelen en voorzien van diensten, het bevorderen van immigratie - en toegangsprocedures, het garanderen van de veiligheid en het ter beschikking stellen van deze gegevens aan de relevante regeringsdiensten. Voor deze doelstellingen geeft u ons het recht deze gegevens te bewaren en te gebruiken en deze aan onze eigen kantoren, gemachtigde verkoopsagenten, regeringsinstellingen, andere vervoerders of verleners van bovenvermelde diensten over te maken. 
5.4 ZITPLAATSEN We proberen aan vooraf ingediende aanvragen van bepaalde zitplaatsen te voldoen, maar kunnen echter geen specifieke zitplaatsen garanderen. We behouden ons het recht voor om zitplaatsen op enig moment toe te wijzen of opnieuw toe te wijzen, zelfs nadat u bent ingestapt in het vliegtuig. Dit kan nodig zijn om redenen die gerelateerd zijn aan exploitatie, veiligheid of beveiliging.

5.5 HERBEVESTIGING VAN RESERVERINGEN

5.5.1 Voor reserveringen van aansluitende vluchten of retourvluchten kan gelden dat u deze binnen bepaalde tijdslimieten opnieuw moet bevestigen. We stellen u op de hoogte wanneer herbevestiging vereist is en hoe en waar u dit moet doen. Als herbevestiging vereist is en u dit nalaat, kunnen we reserveringen van uw aansluitende vluchten of retourvluchten annuleren. Als u ons laat weten dat u toch wilt reizen en er nog plaats op de vlucht is, herstellen we echter uw reserveringen en verzorgen we uw vervoer. Als er geen plaats op de vlucht is, leveren we redelijke inspanningen om u naar uw volgende of eindbestemming te vervoeren.
5.5.2 U dient de herbevestigingsvereisten op te vragen bij eventuele andere vervoerders die bij uw reis betrokken zijn. Indien vereist, dient u uw herbevestiging te plaatsen bij de vervoerder waarvan de code voor de desbetreffende vlucht op het Ticket is vermeld.

5.6 ANNULERING VAN RESERVERING VAN AANSLUITENDE VLUCHTEN

Als u niet voor een vlucht verschijnt zonder ons van tevoren te waarschuwen, kunnen we uw reserveringen voor de retourvlucht of aansluitende vluchten annuleren. Als u ons echter wel van tevoren waarschuwt, annuleren we uw reserveringen voor latere vluchten niet.

ARTIKEL 6 - INCHECKEN EN INSTAPPEN

6.1 Uiterste Inchecktijden variëren per luchthaven en we raden u aan naar deze Uiterste Inchecktijden te informeren en deze in acht te nemen. Uw reis zal soepeler verlopen als u zich ruimschoots houdt aan de Uiterste Inchecktijden. We behouden ons het recht voor om uw reservering te annuleren als u zich niet aan de aangegeven Uiterste Inchecktijden houdt. Wij of onze Geautoriseerde Agenten agenten stellen u op de hoogte van de Uiterste Inchecktijd voor de eerste vlucht die we voor u verzorgen. Voor eventuele volgende vluchten op uw reis dient u naar de Uiterste Inchecktijden te informeren. Uiterste Inchecktijden voor onze vluchten kunt u vinden in onze dienstregeling en bij ons of onze Geautoriseerde Agenten opvragen.
6.2 U dient niet later bij de instapgate aanwezig te zijn dan het tijdstip dat we bij het inchecken aan u hebben doorgegeven.
6.3 Wij kunnen de voor u gereserveerde plaats annuleren als u niet op tijd bij de instapgate arriveert.
6.4 Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig opgelopen verlies of kosten te wijten aan een niet naleven van de bepalingen van dit Artikel.
 

ARTIKEL 7 - WEIGERING EN BEPERKING VAN VERVOER
7.1 RECHT OP WEIGERING VAN VERVOER

We kunnen redelijkerwijs naar eigen inzicht weigeren om u of uw Bagage te vervoeren als we u schriftelijk hebben geïnformeerd dat we u na de datum van een dergelijke kennisgeving niet langer toelaten tot onze vluchten. U hebt in deze situatie recht op restitutie. We kunnen ook weigeren om u of uw Bagage te vervoeren als een of meer van de volgende situaties zich hebben voorgedaan of als we redelijkerwijs denken dat deze zich zullen voordoen:
7.1.1 de maatregel is noodzakelijk om te voldoen aan enige toepasselijke wetten, voorschriften of verordeningen;
7.1.2 het vervoer van u of uw Bagage kan de veiligheid, de gezondheid of de eigendommen van andere passagiers of bemanningsleden in gevaar brengen of beïnvloeden;
7.1.3 uw geestelijke of fysieke gesteldheid, inclusief verslechterde gesteldheid door alcohol of drugs, vormt een gevaar of risico voor uzelf, passagiers, bemanningsleden of eigendommen;
7.1.4 u hebt geweigerd om mee te werken aan een beveiligingscontrole;
7.1.5 u hebt de toepasselijke vluchtprijs, belastingen, vergoedingen of toeslagen niet betaald;
7.1.6 u lijkt niet te beschikken over geldige reisdocumenten, u probeert mogelijk een land binnen te gaan waar een Stopover plaatsvindt of waarvoor u niet over geldige reisdocumenten beschikt, u hebt uw reisdocumenten tijdens de vlucht vernietigd of weigert desgevraagd om uw reisdocumenten aan de bemanning van de vlucht te overleggen;
7.1.7 u overlegt een Ticket dat onrechtmatig is verkregen, dat is aangeschaft bij een andere organisatie dan die van ons of onze Geautoriseerde Agent, dat als verloren of gestolen is opgegeven, dat vervalst is of waarvan u niet kunt aantonen dat u de persoon bent die op het Ticket is vermeld;
7.1.8 u hebt niet voldaan aan de vereisten overeenkomstig bovenstaand Artikel 3.3 met betrekking tot de volgorde en het gebruik van coupons, u overlegt een Ticket dat op enige andere wijze is afgegeven of gewijzigd door iemand anders dan ons of onze Geautoriseerde Agent, of het Ticket is beschadigd;
7.1.9 u houdt zich niet aan onze instructies met betrekking tot veiligheid of beveiliging;
7.1.10 u hebt zich op een vorige vlucht al schuldig gemaakt aan een van bovenstaande handelingen of nalatigheden en we hebben reden om aan te nemen dat dit gedrag zich zou kunnen herhalen.

7.2 BIJZONDERE ASSISTENTIE

Het vervoer van niet vergezelde kinderen, gehandicapte personen, zwangere vrouwen, zieke personen of andere personen die bijzondere assistentie vereisen, wordt pas aanvaard nadat hierover vooraf overeenstemming is bereikt met ons. Passagiers met handicaps die ons op het moment van de ticketaanschaf hebben geïnformeerd over speciale vereisten en door ons zijn geaccepteerd, wordt daarna vervoer niet geweigerd op grond van betreffende handicaps of bijzondere vereisten.
 

ARTIKEL 8 - BAGAGE

8.1 VRIJ TOEGESTANE BAGAGE

U mag kosteloos enige Bagage meenemen, overeenkomstig onze voorwaarden en beperkingen die op aanvraag bij ons of onze Geautoriseerde Agenten verkrijgbaar zijn.

8.2 OVERBAGAGE

U dient een toeslag te betalen voor het meenemen van Bagage boven de vrij toegestane Bagage. Deze tarieven zijn op aanvraag bij ons verkrijgbaar.

8.3 ARTIKELEN DIE NIET ALS BAGAGE WORDEN GEACCEPTEERD

8.3.1 U mag de volgende artikelen niet meenemen in uw Bagage:
8.3.1.1 Artikelen die het vliegtuig of personen of eigendommen aan boord van het vliegtuig waarschijnlijk in gevaar brengen, zoals de artikelen die zijn vermeld in de Technische voorschriften voor het veilig vervoer van gevaarlijke stoffen door de Lucht van de ICAO (International Civil Aviation Organisation), het Reglement betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen van de IATA (International Air Transport Association) en onze voorschriften (nadere informatie is op aanvraag bij ons verkrijgbaar);
8.3.1.2 Artikelen waarvan het vervoer verboden wordt door toepasselijke wetten, voorschriften of verordeningen van enig land vanaf waar of waarheen wordt gevlogen;
8.3.1.3 Artikelen die door ons redelijkerwijs als ongeschikt voor vervoer worden beschouwd, omdat ze gevaarlijk, onveilig vanwege gewicht, formaat, vorm of aard, of breekbaar of bederfelijk zijn met het oog op onder andere het gebruikte vliegtuigtype. Informatie over onaanvaardbare artikelen is op verzoek verkrijgbaar.
8.3.2 Vuurwapens en munitie voor andere doeleinden dan jacht en sport mogen niet als Bagage worden vervoerd. Vuurwapens en munitie voor jacht en sport kunnen als Ingecheckte Bagage worden geaccepteerd. Vuurwapens moeten ongeladen zijn, de veiligheidspal moet zijn ingeschakeld en de wapens moeten op geschikte wijze zijn verpakt. Vervoer van munitie is onderhevig aan de verordeningen van de ICAO en IATA, zoals is aangegeven in Artikel 8.3.1.1.
8.3.3 Wapens als antieke vuurwapens, zwaarden, messen en dergelijke kunnen naar ons goeddunken als Ingecheckte Bagage worden geaccepteerd, maar worden niet toegelaten in de cabine van het vliegtuig.
8.3.4 U mag geen geld, juwelen, edele metalen, computers, persoonlijke elektronische apparaten, verhandelbare waardepapieren, effecten of andere waardepapieren, zakelijke documenten, paspoorten en andere identificatiepapieren of monsters in Ingecheckte Bagage meenemen.
8.3.5 Wij zijn we niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade door of aan de voorwerpen vermeld in Artikelen 8.4.1, 8.4.2 en 8.4.4, indien zij, ondanks het verbod, toch in de Bagage zitten.

8.4 RECHT OP WEIGERING VAN VERVOER

8.4.1 Overeenkomstig Artikel 8.3.2 en 8.3.3 zullen wij de in 8.3 beschreven artikelen weigeren als Bagage en kunnen we na ontdekking dergelijke artikelen weigeren verder te vervoeren.
8.4.2 We kunnen artikelen weigeren als Bagage als deze door ons redelijkerwijs als ongeschikt voor vervoer worden beschouwd vanwege formaat, vorm, gewicht, inhoud of aard, om veiligheidsgerelateerde of operationele redenen of vanwege het comfort van andere passagiers. Informatie over onaanvaardbare artikelen is op verzoek verkrijgbaar.
8.4.3 We kunnen Bagage weigeren te vervoeren, tenzij we redelijkerwijs van mening zijn dat deze goed en veilig in geschikt materiaal is verpakt. Informatie over verpakkingen en materialen die we onaanvaardbaar achten, is op aanvraag verkrijgbaar.

8.5 RECHT OP DOORZOEKEN

In verband met veiligheid en beveiliging kunnen we u vragen om zich te laten fouilleren en scannen en om uw Bagage te laten doorzoeken, scannen of doorlichten met röntgenstraling.  Als u niet beschikbaar bent, kan uw Bagage in uw afwezigheid worden doorzocht teneinde te bepalen of u in bezit bent van een artikel zoals is beschreven in Artikel 8.3.1 of van een vuurwapen, munitie of wapens die niet overeenkomstig Artikelen 8.3.2 of 8.3.3 aan ons zijn overgelegd, of teneinde te bepalen of u dergelijke artikelen in uw Bagage hebt meegenomen. Als u niet bereid bent om aan een dergelijk verzoek te voldoen, kunnen we weigeren om u en uw Bagage te vervoeren. Indien fouillering of een scan schade aan u veroorzaakt of als röntgenstraling of een scan schade aan uw Bagage veroorzaakt, zijn we niet aansprakelijk voor dergelijke schade, tenzij deze te wijten is aan een fout of nalatigheid van ons.

8.6 INGECHECKTE BAGAGE

8.6.1 Wanneer u Bagage bij ons aflevert die u wilt inchecken, nemen we elk stuk van uw Ingecheckte Bagage onder onze hoede en geven we hiervoor een Bagage-identificatielabel af.
8.6.2 Ingecheckte Bagage moet zijn voorzien van uw naam of een andere persoonlijke identificatie.
8.6.3 Ingecheckte Bagage wordt voor zover mogelijk in hetzelfde vliegtuig vervoerd als u, tenzij we met het oog op veiligheid of beveiliging of om operationele redenen besluiten om deze Bagage via een andere vlucht te vervoeren. Als uw Ingecheckte Bagage via een latere vlucht wordt vervoerd, leveren we de Bagage aan u af, tenzij u volgens het toepasselijk recht aanwezig moet zijn voor douanecontrole.

8.7 NIET-INGECHECKTE BAGAGE

8.7.1 We kunnen een maximumafmeting en/of -gewicht voorschrijven ten aanzien van Handbagage. Indien we dit niet gedaan hebben, moet de Handbagage onder de zitplaats voor u of in een afgesloten opbergvak in de cabine van het vliegtuig passen. Als uw Bagage niet op deze wijze kan worden opgeborgen, te zwaar is of om enige reden als onveilig wordt beschouwd, dient deze als Ingecheckte Bagage te worden vervoerd overeenkomstig Artikelen 8.2 en 8.3.
8.7.2 Artikelen die niet geschikt zijn voor vervoer in de laadruimte (zoals kwetsbare muziekinstrumenten) en die niet voldoen aan vereisten van Artikel 8.7.1 hierboven, worden alleen geaccepteerd voor vervoer in de cabine als u ons hierover vooraf hebt geïnformeerd en er toestemming door ons is verleend. U dient mogelijk een aparte toeslag voor deze service te betalen.

8.8 OPHALEN EN AFLEVEREN VAN INGECHECKTE BAGAGE

8.8.1 Overeenkomstig Artikel 8.6.3 dient u uw Ingecheckte Bagage op te halen zodra deze beschikbaar is op uw bestemming of Stopover. Als u de Bagage niet binnen een redelijke tijd ophaalt, kunnen we opslagkosten in rekening brengen. Als uw Ingecheckte Bagage niet binnen drie maanden na beschikbaarheid wordt opgeëist, kunnen we deze zonder enige aansprakelijkheid jegens u afvoeren.
8.8.2 Alleen de drager van het Bagagebewijs en Bagage-indentificatielabel heeft recht op aflevering van de Ingecheckte Bagage.
8.8.3 Als iemand Ingecheckte Bagage opeist maar niet in staat is om het Bagagebewijs te overleggen en de Bagage te identificeren aan de hand van een Bagage-indentificatielabel, leveren we de Bagage alleen aan deze persoon af wanneer hij of zij naar onze tevredenheid heeft aangetoond recht te hebben op de Bagage.<

8.9 DIEREN

Wij behouden ons het recht voor om naar eigen inzicht het vervoer van dieren te weigeren. Als we ermee instemmen om uw dieren te vervoeren, worden ze vervoerd op basis van de volgende voorwaarden:
8.9.1 U dient ervoor te zorgen dat dieren in een geschikte kooi zitten (of in een kooi die voldoet aan de toepasselijke wettelijke vereisten) en u dient te beschikken over geldige gezondheids- en vaccinatiecertificaten, invoervergunningen en andere documenten die door landen van invoer of Stopovers worden vereist. Anders worden de dieren niet voor vervoer geaccepteerd. Dergelijk vervoer kan onderhevig zijn aan aanvullende voorwaarden die op verzoek bij ons verkrijgbaar zijn.
8.9.2 Als het dier als Bagage wordt geaccepteerd, wordt het samen met kooi en voedsel niet bij uw vrij toegestane Bagage gerekend, maar als overbagage beschouwd waarvoor u het geldende tarief dient te betalen.
8.9.3 Geleidehonden die Passagiers met een handicap begeleiden, worden kosteloos vervoerd in aanvulling op de vrij toegestane bagage, overeenkomstig onze voorwaarden die op aanvraag verkrijgbaar zijn.
8.9.4 Als vervoer niet onderhevig is aan de aansprakelijkheidsbepalingen van het Verdrag, zijn we niet verantwoordelijk voor letsel aan alsmede verlies, ziekte of overlijden van een dier dat we hebben toegezegd te vervoeren, tenzij we nalatig zijn geweest.
8.9.5 We aanvaarden geen aansprakelijkheid met betrekking tot een dier waarvoor niet alle benodigde uitvoer-, invoer-, gezondheids- en andere documenten beschikbaar zijn voor invoer of doorgang door enig land, enige staat of enig territorium. Degene die het dier meeneemt dient alle eventuele boetes, kosten, verliezen of aansprakelijkheden die ten gevolge hiervan redelijkerwijs door ons of aan ons kunnen worden opgelegd, aan ons te vergoeden
8.10 ARTIKELEN VERWIJDERD DOOR LUCHTVAARTBEVEILIGINGSPERSONEEL
Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakellijk voor artikelen die uit uw Bagage zijn verwijderd door luchtvaartbeveiligingspersoneel die werken overeenkomstig de van toepassing zijnde regelgeving.

ARTIKEL 9 - VLUCHTSCHEMA'S, VERTRAGINGEN, VLUCHTANNULERINGEN


9.1 VLUCHTSCHEMA'S

9.1.1 De vluchttijden die in dienstregelingen worden aangegeven, kunnen veranderen tussen de datum van publicatie en uw feitelijke reisdatum. We kunnen deze tijden niet aan u garanderen en ze maken geen deel uit van uw contract met ons.
9.1.2 Voordat we uw boeking accepteren, stellen we u op de hoogte van de geplande vluchttijd die op dat moment van kracht is. Deze tijd wordt aangegeven op uw Ticket. Het is mogelijk dat we de geplande vluchttijd na afgifte van uw Ticket moeten wijzigen. Als u uw e-mailadres aan ons verstrekt, proberen we u van dergelijke wijzigingen op de hoogte te stellen. Als u uw Ticket hebt aangeschaft en we vervolgens de geplande vertrektijd aanzienlijk veranderen, deze wijziging niet aanvaardbaar voor u is en we u niet op een andere vlucht kunnen boeken die wel aanvaardbaar voor u is, hebt u recht op restitutie overeenkomstig Artikel 10.2. Hiervoor dient u ons bij uw reservering uw contactgegevens te verstrekken.
9.2 ANNULERING, OMLEIDING, VERTRAGINGEN, ENZ.
9.2.1 We treffen alle noodzakelijke maatregelen om vertraging in het vervoer van u en uw Bagage te vermijden. In het kader van deze maatregelen en ter voorkoming van vluchtannulering kunnen we in uitzonderlijke situaties overeenkomen dat een vlucht namens ons wordt verzorgd door een andere vervoerder en/of ander vliegtuig.
9.2.2 Tenzij anderszins bepaald door het Verdrag en overeenkomstig de bepalingen in Artikel 9.2.3, zullen wij, indien we een vlucht annuleren, er niet in slagen om een vlucht redelijk volgens schema te laten verlopen, niet op uw bestemming of Stopoverbestemming stoppen of er de oorzaak van zijn dat u een aansluitende vlucht mist waarvoor u over een bevestigde reservering beschikt, zullen we, naar uw keuze:
9.2.2.1 u zonder bijkomende kosten bij de eerste gelegenheid vervoeren met een van onze andere geplande services waarop een plaats beschikbaar is en, indien nodig, de geldigheid van uw Ticket verlengen; of
9.2.2.2 u met onze eigen services of die van een andere vervoerder, of via een wederzijds overeengekomen vervoersvorm en -klasse, zonder bijkomende kosten en binnen een redelijke tijdsperiode omleiden naar de bestemming die op uw Ticket is vermeld. Als de vluchtprijs en toeslagen voor de herziene route lager uitvallen dan het bedrag dat u hebt betaald, restitueren we het verschil; of
9.2.2.3 een bedrag restitueren overeenkomstig de bepalingen in Artikel 10.2.
9.2.3 Als de omstandigheden in Artikel 9.2.2 zich voordoen, zijn de in Artikel 9.2.2.1 tot en met 9.2.2.3 beschreven opties de enige en exclusieve middelen tot verhaal die voor u beschikbaar zijn, tenzij anderszins is bepaald door het Verdrag of toepasselijk recht (inclusief in het bijzonder EG-richtlijn 261/2004). We aanvaarden geen verdere aansprakelijkheid jegens u.
9.3 COMPENSATIE VOOR ONTZEGGING VAN INSTAPRECHT
Als we niet in staat zijn om eerder bevestigde plaatsen aan te bieden, bieden we de Passagiers aan wie het instaprecht wordt ontzegd, compensatie overeenkomstig het toepasselijk recht en ons beleid inzake compensatie bij ontzegging van instaprecht. Een exemplaar van ons beleid inzake compensatie bij ontzegging van instaprecht is op verzoek verkrijgbaar.
 
ARTIKEL 10 - RESTITUTIES
10.1 We restitueren als volgt een Ticket of een ongebruikt gedeelte ervan, overeenkomstig de toepasselijke Tariefsvoorwaarden:
10.1.1 Tenzij anderszins in dit Artikel is bepaald, zijn we gerechtigd om restitutie te verlenen aan de persoon die op het Ticket is vermeld of de persoon die voor het Ticket heeft betaald nadat deze een afdoende bewijs van betaling heeft overgelegd.
10.1.2 Als een Ticket is betaald door iemand anders dan de Passagier die op het Ticket is vermeld en op het ticket is aangegeven dat de restitutie aan beperkingen is gebonden, verlenen we alleen restitutie aan degene die voor het Ticket heeft betaald of in opdracht van die persoon.
10.1.3 Met uitzondering van het geval van een verloren Ticket wordt restitutie alleen verleend indien het Ticket en alle ongebruikte Vluchtcoupons aan ons worden overlegd.
10.2 RESTITUTIE ZONDER INITIATIEF VAN DE PASSAGIER
10.2.1 Als we een vlucht annuleren, er niet in slagen een vlucht redelijk volgens schema te laten verlopen, niet op uw bestemming of Stopoverbestemming stoppen of er de oorzaak van zijn dat u een aansluitende vlucht mist, wordt de hoogte van het restitutiebedrag als volgt bepaald:
10.2.1.1 als geen enkel gedeelte van het Ticket is gebruikt, wordt er een bedrag gelijk aan de vluchtprijs plus eventueel betaalde belastingen, toeslagen en kosten betaald;
10.2.1.2 als er een gedeelte van het Ticket is gebruikt, is het restitutiebedrag niet lager dan het verschil tussen de vluchtprijs plus eventueel betaalde belastingen, toeslagen en kosten minus de toepasselijke vluchtprijs voor de reis tussen de plaatsen waarvoor het Ticket is gebruikt.
10.3 RESTITUTIE OP INITIATIEF VAN DE PASSAGIER
10.3.1 Als u recht hebt op restitutie van uw Ticket om andere redenen dan in Artikel 10.2 zijn uiteengezet, wordt de hoogte van het restitutiebedrag als volgt bepaald:
10.3.1.1 als geen enkel gedeelte van het Ticket is gebruikt, wordt er een bedrag gelijk aan de vluchtprijs plus eventueel betaalde belastingen, toeslagen en kosten minus redelijke servicekosten of annuleringskosten betaald;
10.3.1.2 als er een gedeelte van het ticket is gebruikt, is het restitutiebedrag gelijk aan het verschil tussen de vluchtprijs plus eventueel betaalde belastingen, toeslagen en kosten minus de toepasselijke vluchtprijs voor de reis tussen de plaatsen waarvoor het Ticket is gebruikt en minus redelijke servicekosten of annuleringskosten.
10.4 RESTITUTIE BIJ VERLIES VAN TICKET
10.4.1 Als u uw Ticket of een gedeelte ervan verliest, verlenen we zo snel mogelijk na het verlopen van de geldigheidsduur van het Ticket restitutie worden nadat u afdoende bewijs van het verlies aan ons hebt overgelegd en redelijke administratiekosten hebt betaald, op voorwaarde dat:
10.4.1.1 het verloren Ticket of een gedeelte ervan niet is gebruikt, er niet eerder restitutie is verleend of het Ticket niet eerder is vervangen (behalve als gebruik, restitutie of vervanging door of aan derden te wijten is aan onze eigen nalatigheid);
10.4.1.2 de persoon aan wie de restitutie wordt verleend, in enige vorm die door ons kan worden voorgeschreven, toezegt om ons het restitutiebedrag terug te betalen in geval van fraude en/of voor zover het verloren Ticket of gedeelte ervan door derden wordt gebruikt (behalve als fraude of gebruik door derden te wijten is aan onze eigen nalatigheid).
10.4.2 Als wij of onze Geautoriseerde Agent het Ticket of een gedeelte ervan kwijtraken, is het verlies onze verantwoordelijkheid.
10.5 RECHT OP WEIGERING VAN RESTITUTIE
10.5.1 We kunnen restitutie weigeren als deze wordt aangevraagd nadat de geldigheidsduur van het Ticket is verstreken.
10.5.2 We kunnen restitutie weigeren voor een Ticket dat aan ons of aan Overheidsfunctionarissen is overgelegd als bewijs van intentie van vertrek uit dat land, tenzij u naar onze tevredenheid kunt aantonen dat u toestemming hebt om in het land te blijven of dat u met een andere vervoerder of ander vervoersmiddel uit dat land zult vertrekken.
10.6 VALUTA
We behouden ons het recht voor om restitutie te verlenen op de wijze waarop en in de valuta waarin het Ticket is betaald.
10.7 VERLENER VAN RESTITUTIE VOOR TICKETS
Restitutie op initiatief van de Passagier wordt uitsluitend verleend door de vervoerder die het Ticket oorspronkelijk heeft afgegeven, of door zijn agent, mits deze hiertoe is gemachtigd.
 
ARTIKEL 11 - GEDRAG AAN BOORD VAN VLIEGTUIG
11.1 ALGEMEEN
Als u zich naar onze redelijke mening aan boord van het vliegtuig zodanig gedraagt dat u het vliegtuig of enig persoon of eigendom aan boord in gevaar brengt, dat u de bemanning in de uitvoering van haar taken belemmert, dat u nalaat enige instructies van de bemanning op te volgen, inclusief maar niet beperkt tot instructies met betrekking tot roken of het gebruik van alcohol of verdovende middelen, of dat u ongemak, onbehagen, schade of letsel aan andere passagiers of de bemanning veroorzaakt, kunnen we door ons noodzakelijk geachte maatregelen treffen om het voortduren van dergelijk gedrag te voorkomen, inclusief vrijheidsbeperking. Op elke plaats kunt u uit het vliegtuig worden gezet, kan u verder vervoer worden ontzegd en kunt u bij de relevante autoriteiten worden aangegeven met het oog op vervolging voor eventuele strafbare feiten die u aan boord van het vliegtuig hebt begaan.
11.2 BETALING VAN KOSTEN VAN OMLEIDING
Als we naar aanleiding van door u vertoond gedrag dat verboden is overeenkomstig Artikel 11.1 naar ons redelijk goeddunken besluiten om het vliegtuig om te leiden met als doel u uit het vliegtuig te verwijderen, dient u alle redelijke, uit deze omleiding voortvloeiende kosten te betalen.
11.3 ELEKTRONISCHE APPARATEN
Om veiligheidsredenen kunnen we het gebruik van elektronische apparatuur aan boord van het vliegtuig verbieden of beperken, waaronder, maar niet beperkt tot, mobiele telefoons, laptopcomputers, draagbare opnameapparatuur, draagbare radio's, cd-spelers, elektronische spelconsoles of zendapparaten, inclusief op afstand bestuurbaar speelgoed en walkie-talkies. Gehoorapparaten en pacemakers zijn toegestaan.
 
ARTIKEL 12 - REGELINGEN VOOR AANVULLENDE SERVICES
12.1 Als we regelingen met derden voor u treffen om andere services dan luchtvervoer te leveren of als we een ticket of voucher afgeven met betrekking tot door derden verzorgd vervoer of door derden verzorgde services (anders dan luchtvervoer), zoals hotelreserveringen of autohuur, fungeren we daarbij slechts als uw agent. De algemene voorwaarden van de betreffende onafhankelijke leverancier zijn van toepassing.
12.2 Als we tevens grondvervoer voor u verzorgen, kunnen er andere voorwaarden op dit grondvervoer van toepassing zijn. Dergelijke voorwaarden zijn op verzoek verkrijgbaar.
 
ARTIKEL 13 -ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
13.1 ALGEMEEN
13.1.1 U bent verantwoordelijk ervoor dat u in bezit bent van alle vereiste reisdocumenten en visa en voldoet aan alle wetten, voorschriften, verordeningen, eisen en reisverplichtingen van landen waaruit, waarnaar of waardoor u reist.
13.1.2 We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen die een Passagier ondervindt omdat deze niet in het bezit is van dergelijke documenten of visa, of niet voldoet aan dergelijke wetten, voorschriften, verordeningen, eisen, regels of instructies.
13.2 REISDOCUMENTEN
Voorafgaand aan de reis dient u alle uitvoer-, invoer-, gezondheids- en andere documenten te overleggen die worden vereist door wetten, voorschriften, verordeningen, eisen of andere vereisten van de betrokken landen, en ons toestaan om hiervan kopieën te maken. We behouden ons het recht voor om vervoer te weigeren als u niet aan deze vereisten hebt voldaan of als uw reisdocumenten niet in orde lijken te zijn.
13.3 WEIGERING VAN TOEGANG
Als u de toegang tot enig land wordt geweigerd, bent u verantwoordelijk voor het betalen van eventuele boetes of kosten die ons door de betrokken Overheid in rekening worden gebracht en voor de kosten van uw vervoer vanuit dat land. De vluchtprijs die u hebt betaald voor vervoer tot aan de plaats waarop u de toegang werd geweigerd, wordt niet door ons gerestitueerd.
13.4 PASSAGIERSVERANTWOORDELIJKHEID VOOR BOETES, DETENTIEKOSTEN, ENZ.
Als we genoodzaakt zijn om een boete of sanctie te betalen of kosten te maken ten gevolge van het feit dat u niet hebt voldaan aan wetten, verordeningen, voorschriften, eisen of andere reisverplichtingen van de betrokken landen of niet de vereiste documenten hebt overgelegd, dient u ons desgevraagd het betaalde bedrag of de opgelopen kosten te vergoeden. We kunnen deze betalingen of kosten verrekenen met de waarde van eventueel ongebruikt vervoer voor uw ticket of met geldelijke middelen van u die we in ons bezit hebben.
13.5 DOUANECONTROLE
U dient desgevraagd mee te werken aan controle van uw Bagage door de douane of andere Overheidsfunctionarissen. We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade die u ondervindt tijdens dergelijke controle of vanwege uw weigering om aan deze controle mee te werken.
13.6 BEVEILIGINGSCONTROLE
U dient mee te werken aan eventuele beveiligingscontroles door Overheden, luchthavenfunctionarissen, Vervoerders of ons.
 
ARTIKEL 14 - ACHTEREENVOLGENDE VERVOERDERS
Vervoer dat door ons en andere Vervoerders in het kader van één Ticket of een Bijbehorend Ticket moet worden verzorgd, wordt in het kader van het Verdrag als één activiteit beschouwd. U dient hierbij echter rekening te houden met Artikel 15.5.1.
 
ARTIKEL 15 - AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE

15.1 TOEPASSELIJKHEID
De aansprakelijkheid van elke vervoerder die betrokken is bij uw reis wordt bepaald door diens eigen vervoersvoorwaarden. Wij hanteren de volgende aansprakelijkheidsbepalingen:
15.2 TOEPASSELIJKE REGELGEVING
Op onze aansprakelijkheid is de regelgeving van toepassing die wordt verstrekt door: het Verdrag, voor zover dit van toepassing is;

 •  EG-richtlijn 2027/97 zoals gewijzigd door EG-richtlijn 889/2002 (wanneer een dergelijke wijziging van kracht is); en
 •  in de mate dat deze niet afwijkt van het geldende nationaal recht.

15.3 OVERLIJDEN OF VERWONDING VAN PASSAGIERS

15.3.1 Er is geen kunstmatige limiet aan de mate van aansprakelijkheid voor overlijden, verwonding of lichamelijk letsel van een Passagier bij een ongeluk aan boord van het vliegtuig of bij het in- of uitstappen.
15.3.2 Voor schade tot een bedrag van 128,821 SDR wijzen we onze aansprakelijkheid niet af en beperken we onze aansprakelijk niet door te bewijzen dat wij en onze agenten alle noodzakelijke maatregelen hebben getroffen om de schade te voorkomen of dat het voor ons of onze agenten onmogelijk was om dergelijke maatregelen te treffen.
15.3.3 Boven 128,821 SDR hebben we recht op de verweermogelijkheden die onder het Verdrag beschikbaar zijn.
15.3.4 Onverminderd de bepalingen van Artikel 15.3.2 kan onze aansprakelijkheid krachtens het toepasselijk recht geheel of gedeeltelijk worden kwijtgescholden als we bewijzen dat de schade is veroorzaakt door of dat hieraan een bijdrage is geleverd door de nalatigheid van de gewonde of overleden passagier.
15.3.5 Zonder vertraging en uiterlijk vijftien dagen nadat de identiteit is vastgesteld van de natuurlijk persoon die recht heeft op compensatie, betalen we een voorschot dat eventueel nodig is om in directe economische behoeften te voorzien, in verhouding tot het ondervonden leed. Een dergelijk voorschot bedraagt bij een sterfgeval niet minder dan het equivalent van 15.000 SDR (of 16.000 als EG-richtlijn 889/2002 van kracht is) per Passagier.
15.3.6 Een voorschot betekent niet dat we onze aansprakelijkheid erkennen en kan worden verrekend met bedragen die later op grond van onze aansprakelijkheid worden uitbetaald. Een dergelijk voorschot is niet terugvorderbaar, behalve in de gevallen beschreven in Artikel 15.3.4 of in situaties waarbij in een later stadium wordt bewezen dat de persoon die het voorschot heeft ontvangen de schade heeft veroorzaakt of hieraan een bijdrage heeft geleverd door nalatigheid of dat hij of zijn niet de persoon blijkt te zijn die recht had op compensatie.
15.3.7 We zijn niet verantwoordelijk voor ziekte, verwonding of handicap, inclusief overlijden, die kan worden toegeschreven aan uw lichamelijke gesteldheid, of voor verslechtering van deze gesteldheid.
15.4 BAGAGE
15.4.1 Behalve in het geval van een opzettelijke handeling of omissie met de bedoeling om schade te veroorzaken of roekeloosheid wetende dat er waarschijnlijk schade zou ontstaan, blijft onze aansprakelijkheid in het geval van schade aan Bagage beperkt tot de bedragen die in het Verdrag wordt vermeld:
 • waar het Verdrag van Warschau van toepassing is, is de limiet normaal gesproken 17 SDR per kilo voor Ingecheckte Bagage en 332 SDR voor Niet-Ingecheckte Bagage;
 • waar het Verdrag van Montreal van toepassing is, is de limiet 1288 SDR per Passagier (zowel voor Ingecheckte Bagage als Niet-Ingecheckte Bagage); mits in overeenstemming met het van toepassing zijnde recht andere aansprakelijkheidslimieten van toepassing zijn, dan zijn die limieten van toepassing. Als het gewicht van uw Ingecheckte Bagage niet vermeld staat op het bagagebewijs, wordt aangenomen dat het totale gewicht van de Ingecheckte Bagage het van toepassing zijnde gratis toegestane bagagegewicht voor de betreffende vervoersklasse niet overschrijdt.
15.4.1 Als u bij overhandiging van uw ingecheckte bagage aan de Vervoerder een bijzondere verklaring van belang van aflevering op de bestemming hebt ingevuld en de aanvullende kosten daarvoor hebt betaald, is de aansprakelijkheid van de Vervoerder niet hoger dan het verklaarde bedrag, tenzij wordt bewezen dat dit bedrag hoger is dan het bedrag van uw werkelijke belang van aflevering op de bestemming.
15.4.2 We zijn niet aansprakelijk voor schade aan Niet-Ingecheckte Bagage, tenzij dergelijke schade het gevolg is van onze onachtzaamheid.
15.4.3 We zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door uw Bagage. U bent verantwoordelijk voor enige schade die door uw Bagage aan andere personen of eigendommen wordt veroorzaakt, inclusief onze eigendommen.
15.4.4 We zijn op geenszins aansprakelijk voor schade aan artikelen die zich niet in Ingecheckte Bagage mogen bevinden zoals vermeld in Artikel 8.3, waaronder breekbare of bederfelijke zaken, zaken met een bijzondere waarde, zoals geld, juwelen, kostbare metalen, computers, persoonlijke elektronische apparaten, verhandelbare waardepapieren, effecten of andere waardepapieren, zakelijke documenten, paspoorten en andere identificatiedocumenten, of monsters.
15.5 ALGEMEEN
15.5.1 Als we een ticket afgeven of Bagage inchecken voor vervoer door een andere vervoerder, doen we dit slechts als agent van de andere Vervoerder. Desalniettemin kunt u met betrekking tot Ingecheckte Bagage een claim indienen jegens de eerst- of laatstgenoemde Vervoerder.
15.5.2 We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade die voortvloeit uit onze handhaving van toepasselijke wetgeving of Overheidsregels en -voorschriften of uit het feit dat u deze niet in acht hebt genomen.
15.5.3 Tenzij er andere specifieke bepalingen in deze Vervoersoorwaarden gelden, zijn we uitsluitend aansprakelijk jegens u voor een verhaalbare schadevergoeding voor aantoonbare verliezen en kosten overeenkomstig het Verdrag.
15.5.4 Het vervoerscontract, inclusief deze Vervoersvoorwaarden en uitsluitingen of beperkingen van aansprakelijkheid, is in dezelfde mate van toepassing op onze geautoriseerde agenten, medewerkers en vertegenwoordigers als deze op ons van toepassing zijn. Het totaalbedrag dat kan worden verhaald op ons en dergelijke geautoriseerde agenten, medewerkers, vertegenwoordigers en andere personen, is niet hoger dan het bedrag van onze eventuele eigen aansprakelijkheid.
15.5.5 Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, wordt met geen enkele bepaling in deze Vervoersvoorwaarden afstand gedaan van de uitsluiting of beperking van onze aansprakelijkheid overeenkomstig het Verdrag of het toepasselijk recht.
15.5.6 Niets in deze Vervoersvoorwaarden ontneemt ons het recht om onze aansprakelijkheid overeenkomstig het Verdrag of enige toepasselijke wetgeving uit te sluiten of te beperken, of ontneemt ons de verdediging die ons overeenkomstig het Verdrag of enige wetgeving ter beschikking staat jegens enige publieke sociale-verzekeringsinstantie of andere persoon die aansprakelijk is voor betaling van compensatie voor overlijden, verwonding of ander lichamelijk letsel van een Passagier, of die dergelijke compensatie heeft betaald.
 
ARTIKEL 16 - TIJDSBEPERKINGEN VOOR CLAIMS EN STAPPEN

16.1 KENNISGEVING VAN CLAIMS
Als de drager van het Bagagebewijs zonder klachten de Bagage ten tijde van aflevering accepteert, vormt dit voldoende bewijs dat de Bagage in goede staat en conform het vervoerscontract is afgeleverd, tenzij u anderszins aannemelijk weet te maken.
Als u een claim wenst in te dienen of stappen wenst te ondernemen met betrekking tot Schade aan Ingecheckte Bagage, dient u ons hiervan op de hoogte te stellen zodra u de schade hebt opgemerkt, maar uiterlijk binnen zeven (7) Dagen na ontvangst van de Bagage. Als u een claim wenst in te dienen of stappen wenst te ondernemen met betrekking tot vertraging van Ingecheckte Bagage, dient u ons binnen eenentwintig (21) Dagen nadat de Bagage aan u ter beschikking is gesteld hiervan op de hoogte te stellen. Dergelijke kennisgevingen moeten altijd schriftelijk worden verstrekt.

16.2 BEPERKING VAN STAPPEN
Enig recht op schadevergoeding vervalt als de kwestie niet binnen twee jaar na aankomst op de plaats van bestemming, de datum waarop het vliegtuig volgens planning had moeten arriveren of de datum waarop het vervoer is stopgezet, aanhangig is gemaakt.

De methode voor berekening van de beperkingsperiode wordt bepaald door de rechtbank die de zaak in behandeling neemt.
 

ARTIKEL 17 - OVERIGE VOORWAARDEN

Vervoer van u en uw Bagage wordt tevens verzorgd overeenkomstig bepaalde andere voorschriften en voorwaarden die op ons van toepassing zijn of door ons zijn aangenomen. Deze voorschriften en voorwaarden zijn van belang omdat ze van tijd tot tijd kunnen veranderen. Ze hebben onder andere betrekking op:
(i) het vervoer van minderjarigen zonder begeleiding, zwangere vrouwen en zieke passagiers;
(ii) beperkingen voor het gebruik van elektronische apparaten en artikelen;
(iii) alcoholgebruik aan boord.
Dergelijke voorschriften zijn op verzoek bij ons verkrijgbaar.
 

ARTIKEL 18 – INTERPRETATIE

De titel van elk Artikel van deze Vervoersvoorwaarden is slechts voor ondersteuning bedoeld en dient niet te worden gebruikt om de tekst te interpreteren.